તલાટી

તલાટી

World In Box Talati & J.Clerk Model Paper Download

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે World In Box Talati & J.Clerk Model Paper ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ World In Box Talati & J.Clerk Model Paper  ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download World In...

તલાટી

Talati Models paper PDF Download 2019

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Talati Models paper PDF  ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Talati Models paper PDF ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download Talati Models paper PDF :   Talati Models paper PDF Download...

Talati Study Materials
તલાટી

ICE Revenue Talati Model Papers Set Pdf Download

મિત્રો! રેવેન્યુ તલાટી પરીક્ષા ૨૦૧૯ ની તૈયારી કરવા માટે અમે Talati Model Papers Set Pdf લયને આવ્યા છીએ. આ ICE Revenue Talati Model Papers Set Pdf ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. ICE Revenue Talati Model Papers Set Pdf Download Free...

મહેસુલ તલાટી પરીક્ષા સિલેબસ
તલાટી

મહેસુલ તલાટી પરીક્ષા સિલેબસ 2019 ની માહિતી

નમસ્કાર મિત્રો ! આજે અમે તમારા માટે આવનારી પરીક્ષા મહેસુલ તલાટી નો સિલેબસ લઈને આવ્યા છીએ. મહેસુલ તલાટી ના સિલેબસ થી તમે જાણી શકશો કે તમારે ક્યાં વીષય માં વધુ મહેનત ની જરૂર છે અને ક્યાં વીષય માં ઓછી મહેનત...

Study Materials
તલાટી

Talati & J.Clerk Model Paper Download

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Talati & J.Clerk Model Paper ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Talati & J.Clerk Model Paper ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download Talati & J.Clerk Model Paper Download :  Talati...

Railway Career Default Image
તલાટી

Talati and clerk full PDF Download 2019

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Talati and clerk ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Talati and clerk full Pdf ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. Download Talati and clerk full PDF Download 2019  :  Talati and...