ઈ-પુસ્તકો

નવનીત જનરલ નોલેજ બુક પીડીએફ ડાઉનલોડ ફ્રી

નવીન જનરલ નોલેજ બુક પીડીએફ

નવનીત જનરલ નોલેજ બુક પીડીએફ ડાઉનલોડ ફ્રી કરો અને તમારી આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તેયારી માટે. નવનીત જનરલ નોલેજ બૂક ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે. દરેક પ્રકાર ની પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરતા છાત્રોં માટે NAVNEET GENERAL KNOWLEDGE LATEST EDITION IN GUJARATI ખુબજ ઉપયોગી છે.

નવનીત જનરલ નોલેજ પીડીફ બુક ટોપિક્સ :

Gujarat

 • Gujarat Ek Zalak
 • Geography of Gujarat
 • Gujarat History
 • Gujarat: Industry
 • Gujarat: Transportation
 • Gujarat: News & Social Media
 • Gujarat: Tourism
 • Gujarat: Society & Culture
 • Gujarat: Polity & Administration
 • Gujarat: Ratan Diwda
 • Gujarat: Literature & Education
 • Gujarat: Gauravgatha
 • Gujarat: Sports & Youth
 • Gujarat: Vividhta

India

 • India: At a glance
 • India: Awards & Prizes
 • India: Geography
 • India: Population
 • India: History
 • India: Industry
 • India: Transportation
 • India: News & Media
 • India: Tourism
 • India: Constitution
 • India: Political Structure
 • India: Defence Groups
 • India: Science & Technology
 • India: Literature & Art
 • India: Religious & Culture
 • India: General Knowledge

World

 • Universe & Space / Sky
 • World: Geography
 • World: Countries
 • World: History
 • World:  United Nations Organization (UNO)
 • World: Tourism
 • World: Science & Technology
 • World: Personality
 • World: Literature & Culture
 • World: Sports
 • World: General Knowledge

Navneet GK Book Pdf માં ઉપર બતાવેલ બધા ટોપિક્સ પેર વિસ્તાર થી મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાણવા અને સમજવા મળશે.

Navneet General Knowledge Book in Gujrati

નામ: નવનીત જનરલ નોલેજ (Navneet GK Book Pdf)
પ્રકાશન: નવીન પ્રકાશન
ભાષા: ગુજરાતી
પેજ: ૩૨૫ પેજ
સાઈજ: ૩૫ MB
પીડીએફ ઉપલોડ: Google Drive

નવનીત સામન્ય જ્ઞાન બુક ( Navneet General Knowledge Book ) Pdf Free Download કરવા માટે નીચે ધીધેલ ડાઉનલોડ લીંક પર ક્લિક કરીને તમે નવનીત જનરલ નોલેજ બુક પીડીએફ ડાઉનલોડ ફ્રી કરી સકશો.

નવનીત જનરલ નોલેજ બુક પીડીએફ

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

Leave a Reply