ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of English Grammar 2019

Railway Career Default Image

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની  તૈયારી કરવા માટે અમે English Grammar ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ English Grammar ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of English Grammar 2019 :

English Grammar Topics

Lesson 1 Types Of Noun Download
Lesson 2 Verbs Download
Lesson 3 Adjectives Download
Lesson 4 Adverbs Download
Lesson 5 Pronouns Download
Lesson 6 Prepositions Download
Lesson 7 Conjunctions Download
Lesson  8 Subject-Verb Agreement Download
Lesson 9 Articles Download
Lesson 10 Modal Verb Download
Lesson 11 Conditionals Download
Lesson 12 Modifiers Download
Lesson 13 Indirect Speech Download
Lesson 14 Either/Nither Download
Lesson 15 Active And Passive Voice Download
Lesson 16 Punctuation Download
Lesson 17 Clauses Download
Lesson 18 Verb + Ing Download
Lesson 19 Determiners And Quantifiers Download
Lesson 20 Phrasal Verbs Download
Lesson 21 Phrases Download
Lesson 22 Participales Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply