ઈ-પુસ્તકો

Study Materials of Raj Panchayat 2019

Study Materials

મિત્રો! પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા ની તૈયારી કરવા માટે અમે Raj Panchayat ને લગતી અભ્યાસ સામગ્રી લયને આવ્યા છીએ. આ Raj Panchayat ગુજરાતી ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.

Download Study Materials of Raj Panchayat 2019

Panchayti Raj Study Material
Name Material By Download
Panchayati Raj Astha Academy Download
Panchayati Raj Gadhavi Sir Download
Panchayati Raj Liberty Download
Panchayati Raj Astha Academy Download
Panchayati Raj SP Academy Download
Panchayati Raj Adhiniyam Accurate Academy Download
Panchayati Raj General Knowledge Accurate Academy Download
Panchayati Raj Jarjis Kazi Download
Panchayati Raj Hirensir Download
Panchayati Raj Download
Panchayati Raj Hiren Sir Download
Panchayati Raj 1 Shikshanjagrat Download
Panchayati Raj 2 Shikshanjagrat Download
Panchayati Raj Gadhavi Academy Download
Panchayati Raj Gadhavi Sir Download
Panchayati Raj In Details Hiren sir Download
Panchayati Raj Anamika Academy Download
Panchayati Raj learngujarat Download
Panchayati Raj Malkhu Download
Panchayati Raj learngujarat Download
Panchaayati Raaj Study Material Anamika Academy Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Study Material Astha Academy Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Study Material S P Academy Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Study Material Maru Gujarat Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Important Notes Angel Academy Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Important Notes Hiren Sir Learngujarat Download
Panchayati Raj Ane Sthanik Swrajay Anamika Acadmy Learngujarat Download
ભારત માં પંચાયતી રાજ Gujarat Granth Nirman Board Download
Panchayati Raj MCQ 
Name Material By Download
Panchaayati Raaj Question Bank Maru Gujarat Learngujarat Download
Panchaayati Raaj Question Bank Hiren Sir Learngujarat Download
Panchaayati Raj Question Banks Ohm Classes Learngujarat Download
Panchayati Raj Act 1993 full PDF Book Learngujarat Download
Pachayati Raj MCQ Part 1 Pdf Download Learngujarat Download
Panchayati Raj MCQ Part 2 Pdf Download Learngujarat Download
Panchayati Raj MCQ Part 3 Pdf Download Learngujarat Download
Panchayti Raaj MCQ Question Paper 1 Learngujarat Download

પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ માટે જરૂરી આભ્યાસ સામગ્રી :

અગત્ય ની નોંધ: તમારી આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તેયારી કરવા માટે Railwaycareer.com  બનાવામાં આવી છે. અમારી વેબસાઈ માં જે આભ્યાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે એમના માલિક અમે નથી અને અમે આભ્યાસ સામગ્રી નું સ્કેન પણ કરેલ નથી જે અમારી વેબસાઈટ પેર ઉપલબ્ધ છે તે બીજી વેબસાઈટ માંથી લીધેલું છે.  કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રોબ્લેમ હોય અમારી વેબસાઈટ ના આભ્યાસ સામગ્રી ને લગતા તો અપને સંપર્ક કરો.

આપની આવનારી પ્રતિયોગીતા પરીક્ષાઓ ની તૈયારી કરતા આપના મિત્રો, સગા સબંધીઓ ને અમારી વેબસાઈટ Facebook, Twitter, Whatsapp કે પછી Telegram વડે SHARE પણ કરી શકો છો જેથી અપને પ્રતિયોગીતા પરીક્ષા માં ઉત્તીર્ણ થવા માટે મદદ મળી સકે અમારી તરફ થી. ધન્યવાદ મિત્રો!

Leave a Reply